Jogi információ az adatvédelemről.

A termékeinktől és szolgáltatásainktól elvárható magas színvonal az irányelvünk az Ön adatainak kezelésére. Célunk, hogy megteremtsük és fenntartsuk bizalmi üzleti kapcsolatunkat ügyfeleinkkel és potenciális ügyfeleinkkel. Személyes adatai titkossága és integritása kiemelt fontosságú számunkra.

MELYIK SZERVEZET FELEL AZ ADATFELDOLGOZÁSÉRT?

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Munich, székhely és jogi nyilvántartás Munich HRB 42243 (innentől "BMW"), a www.bmwgroup.jobs weboldal szolgáltatója és a weboldal használatával kapcsolatos adatfeldolgozásért felelős.

MELY ÖN ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT ADATOKAT DOLGOZZUK FEL ÉS MIRE HASZNÁLJUK?

Hacsak a weboldal megfelelő részeiben másképp nincs részletezve, a www.bmwgroup.jobs weboldal használatából származó személyes adatok feldolgozása az alábbiak szerint történik:

A. Cookie-k.

Cookie-kat a felhasználói élmény személyre szabásához és a weboldal folyamatos fejlesztéséhez használjuk. A weboldalunkon található cookie-k használatának részletei, valamint a cookie-beállítások módosításának lehetőségei itt találhatók.

B. A BMW-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (Art. 6 (1) lit. c) GDPR).

Ezenkívül a személyes adatokat akkor is feldolgozzuk, ahol jogi kötelezettség áll fenn - például ahol szükséges, hogy lehetővé tegyük az informatikai rendszerek működését, beleértve a következő tevékenységeket:

 • az informatikai rendszerekben feldolgozott adatok biztonsági mentése és helyreállítása,
 • tranzakciók feljegyzése és nyomon követése az informatikai rendszerek megfelelő működésének ellenőrzésére,
 • a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés felderítése és megakadályozása,
 • incidens-, és problémamenedzsment informatikai renszerek hibaelhárítására.

MENNYI IDEIG TÁROLJUK AZ ADATAIT?

Az Ön személyes adatait csak a rendeltetésre szükséges ideig tároljuk. Ha az adatok több célból is fel lesznek dolgozva, akkor törlésre kerülnek, illetve csak olyan formában tárolhatók, hogy ne legyen visszavezethető Önre, amint nem szükségesek a végső meghatározott célra.

HOGYAN TÁROLJUK AZ ADATAIT?

Adatai tárolására a legkorszerűbb technológiát használjuk. A következő óvintézkedéseket használjuk, például az Ön személyes adatainak a visszaélésektől vagy az illetéktelen által bármilyen formában történő kezelés megakadályozása érdekében:

 • A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott számú felhatalmazott személyre korlátozódik a megadott célokra.
 • A gyűjtött adatokat csak titkosított formában továbbítjuk.
 • Az érzékeny adatokat szintén csak titkosított formában tárolják.
 • Az adatok feldolgozásához használt informatikai rendszereket a jogosulatlan hozzáférés és a hackelés megakadályozása érdekében más rendszerektől technikailag elkülönítjük.
 • A számítástechnikai rendszerekhez való hozzáférés állandóan figyelemmel van kísérve a visszaélések egy korai szakaszában való felismerése és megelőzése érdekében.

KIVEL OSZTJUK MEG AZ ADATOKAT ÉS HOGYAN VÉDJÜK ŐKET?

A BMW egy globális vállalat. Szükség esetén kérése feldolgozásához adatait továbbítjuk például az Ön országos értékesítési vállalatának. Olyan szerződéses szolgáltatókat is használunk, akik inkább az Európai Unión belüli adatfeldolgozást preferálják.

Ha az adatok feldolgozása az Európai Unión kívüli országokban történik, a BMW a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel uniós szabványszerződéseket alkalmaz, annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait az európai adatvédelmi szabványoknak megfelelően dolgozzák fel. Ha meg szeretné tekinteni a más országokba történő adatátvitelére vonatkozó konkrét biztosítékokat, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alább felsorolt kommunikációs csatornák valamelyikén keresztül.

Az Európai Unió már létrehozott egy összehasonlítható adatvédelmi szintet egyes EU-n kívüli országok esetében, például Kanadában és Svájcban. Mivel az adatvédelem szintje összehasonlítható, az ezen országokra történő adatküldés nem igényel különleges jóváhagyást vagy megállapodást.

ELÉRHETŐSÉG, AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGAI PANASZ EMELÉSRE A FELÜGYELŐ HATÓSÁGNÁL.

Ha bármilyen kérdése van a személyes adataink használatával kapcsolatban, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a BMW Ügyfélszolgálattal -  írjon e-mailt a kundenbetreuung@bmw.de e-mail címre vagy hívja a +49 89 1250-16000 telefonszámot (minden nap 8:00-20:00 között).

Felveheti a kapcsolatot a vállalat adatvédelmi tisztviselőjével is:

BMW AG

Petuelring 130

80788 München

datenschutz@bmw.de

AZ ÉRINTETT JOGAI.

Az adatfeldolgozás által érintett félként Ön jogosult a GDPR és egyéb erre vonatkozó adatvédelmi előírások értelmében bizonyos jogokat érvényesíteni. A GDPR alapján Ön jogosult az alábbi egyedi jogokat követelni a BMW-től:

Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikke): Önnek bármikor jogában áll adataival kapcsolatos információt kérni tőlünk. Ez az információ magában foglalja, de nem kizárólagosan, az általunk feldolgozott adatok kategóriáit, az adatkezelés célját, az adatok forrását, amennyiben nem közvetlenül Öntől származik, és adott esetben azokat a címzetteket, akikkel megosztottuk adatait. Személyes adatai másolatát díjmentesen rendelkezésére bocsátjuk. Ha további példányokra van szüksége, akkor fenntartjuk a jogot arra, hogy ezeket a példányokat felszámoljuk.

A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikke): Önnek jogában áll kérni, hogy helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan adatokat. Meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket ahhoz, hogy a tárolt és feldolgozott adatokat pontos, teljes és aktuális állapotában a legfrissebb információk alapján őrizzük meg.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17.cikke): Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat,  amennyiben az erre vonatkozó jogi követelmények teljesülnek. Ha az alábbi indokok valamelyike fennáll a 17.cikk értelmében:

 •  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen direkt marketing céljából;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték

és feltéve, hogy a feldolgozás nem szükséges

 • hogy biztosítsuk az adatfeldolgozáshoz szükséges jogi kötelezettségek betartását;
 • különösen a törvényen alapuló megőrzési időszakokra való tekintettel;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikke): Önnek joga van hozzá, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 • kifogásolta azok kezelését, ameddig nem bizonyos, hogy a mi jogos okaink túlsúlyban vannak az Önéivel szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikke): Az adatok hordozhatóságához való jog szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ezt a jogot azonban csak akkor érvényesítheti, ha az adatfeldolgozás az Ön beleegyezésén alapul, vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ahelyett, hogy megkapná az adatok egy példányát, kérheti tőlünk, hogy az adatokat közvetlenül az Ön által megadott másik felelős félnek küldjük el.

A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikke): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul. Ebben az esetben megszüntetjük az Ön adatainak kezelését, kivéve, ha  bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az  Ön érdekeivel szemben, vagy amennyiben szükségünk van az Ön adataira a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

IDŐBELI KORLÁTOZÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRA VALÓ TEKINTETTEL.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden kérést 30 napon belül teljesíthessünk. Ez az időtartam azonban meghosszabbodhat a kérelem konkrét jogával vagy összetettségével kapcsolatos okok miatt.

INFORMÁCIÓ KORLÁTOZÁSA AZ ÉRINTETT JOGAIRA VALÓ TEKINTETTEL.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy jogi előírások miatt nem tudunk információt szolgáltatni minden adatáról. Ha ilyen esetben nem tudjuk teljesíteni kérését, értesítjük Önt az okokról.

PANASZ EMELÉSE FELÜGYELŐ HATÓSÁGNÁL.

A BMW AG nagyon komolyan veszi agállyait és jogait. Ha azonban úgy véli, hogy nem válaszoltunk megfelelő módon a panaszaira vagy aggályaira, akkor Önnek jogában áll panaszt benyújtani a helyi adatvédelmi hatósághoz.

Page Overview: data-protection