Právní informace týkající se ochrany osobních údajů.

Od našich produktů a služeb je očekáván vysoký standard a stejný standard vyžadujeme i v případě nakládání s vašimi osobními údaji. Naším cílem je vytvářet a udržovat s našimi zákazníky i potenciálními klienty obchodní vztah založený na důvěře. Bezpečnost a integrita vašich osobních údajů je pro nás na prvním místě.

KTERÝ SUBJEKT PROVÁDÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Mnichov, sídlo a zápis v obchodním rejstříku vedeném u soudu v Mnichově: HRB 42243 (dále jen „společnost BMW“) je poskytovatelem webových stránek www.bmwgroup.jobs a je subjektem odpovědným za zpracování údajů v souvislosti s používáním těchto webových stránek.

JAKÉ VÁMI POSKYTOVANÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A K ČEMU JE POUŽÍVÁME?

Není-li výslovně stanoveno jinak v příslušné části těchto webových stránek, osobní údaje vzniklé na základě používání našich webových stránek www.bmwgroup.jobs jsou zpracovávány následujícím způsobem:

A. Soubory cookies

Využíváme soubory cookies k přizpůsobování uživatelského obsahu a k neustálému zdokonalování našich webových stránek. Podrobnosti o používání cookies na našich webových stránkách a informace o možnosti změnit nastavení cookies naleznete zde.

B. Soulad s požadavky čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Dále zpracováváme osobní údaje v případech, kdy se jedná o naši zákonnou povinnost – např. jedná-li se o zpracování nezbytné pro správné fungování informačních systémů, včetně následujících funkcí:

 • zálohování a obnova údajů zpracovaných informačními systémy,
 • protokolování a monitorování transakcí za účelem zajištění správného fungování informačních systémů,
 • zjišťování a prevence nepovoleného přístupu k osobním údajům,
 • řízení a řešení nehod a chyb v rámci informačních systémů.

JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu. Jsou-li údaje zpracovávány za více účely, pak budou vymazány nebo ukládány v takovém formátu, aby je nebylo možné přímo spojit s vaší osobou, a to v okamžiku, kdy tyto údaje přestanou sloužit danému účelu.

JAK VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

K uchovávání vašich údajů využíváme nejmodernější technologie. Vaše osobní údaje jsou chráněny před zneužitím a jakoukoli jinou formou neoprávněného zpracování mimo jiné následujícími způsoby:

 • K osobním údajům má přístup pouze omezený počet k tomuto účelu oprávněných osob.
 • Shromažďované údaje jsou předávány pouze v zakódovaném formátu.
 • Citlivé údaje jsou ukládány výhradně v zakódovaném formátu.
 • Informační systémy využívané ke zpracování údajů jsou technologicky odděleny od ostatních systémů z důvodu prevence neoprávněného přístupu a hackingu.
 • Přístup do těchto informačních systémů je nepřetržitě monitorován s cílem odhalit možné zneužití v počátečním stádiu a ve snaze mu předcházet.

S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE A JAK VÁS CHRÁNÍME?

BMW je mezinárodní společnost. Abychom mohli zpracovat váš požadavek, musíme například předat vaše údaje tuzemskému prodejci v zemi vašeho bydliště. Využíváme rovněž externí poskytovatele, kteří zpracovávají údaje v rámci Evropské unie.

Dochází-li ke zpracování mimo EU, společnost BMW využívá standardní unijní smluvní ujednání a příslušná technická i organizační opatření, aby bylo zajištěno zpracování osobních údajů v souladu s evropskými předpisy na ochranu osobních údajů. Máte-li zájem o informace o konkrétních bezpečnostních opatřeních přenosu údajů do jiných zemí, obraťte se na nás prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů.

EU již rozhodla o srovnatelné úrovni ochrany osobních údajů v některých státech mimo EU, např. v Kanadě a ve Švýcarsku. Vzhledem k tomu, že se jedná o srovnatelnou ochranu osobních údajů, předávání údajů do těchto zemí nevyžaduje žádné zvláštní schválení či dohody.

KONTAKTNÍ ÚDAJE, PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ A PRÁVO PODAT STÍŽNOST U PŘÍSLUŠNÉHO DOZOROVÉHO ÚŘADU.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se používání vašich osobních údajů, doporučujeme vám obrátit se na zákaznický servis společnosti BMW – a to buď zasláním e-mailu na adresu kundenbetreuung@bmw.de nebo zavoláním na číslo +49 89 1250-16000 (denně od 8:00 do 20:00).

Můžete také kontaktovat našeho pověřence na ochranu osobních údajů:

BMW AG

Petuelring 130

80788 Mnichov

datenschutz@bmw.de

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ.

V souladu s nařízením GDPR a dalšími platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů máte jako subjekt zpracování údajů jistá práva. Podle nařízení GDPR můžete jako subjekt údajů vůči společnosti BMW uplatnit následující konkrétní práva:

Právo subjektu údajů na přístup (článek 15 nařízení GDPR): Máte kdykoli právo podat žádost o informace ohledně námi uchovávaných údajích o vaší osobě. Mezi tyto informace mimo jiné patří kategorie námi zpracovávaných údajů, účely zpracování, zdroj údajů, nepocházejí-li údaje přímo od vás, a případně příjemci údajů, jimž vaše údaje zpřístupňujeme. Máte právo od nás bezplatně získat kopii svých údajů. Budete-li požadovat více kopií, vyhrazujeme si právo tyto další kopie zpoplatnit.

Právo na opravu (článek 16 GDPR): Máte právo podat žádost o opravu nepřesných údajů, které se vás týkají. Podnikneme příslušné kroky, aby byly námi trvale uchovávané a zpracovávané údaje přesné, úplné a aktuální, a to na základě nejaktuálnějších dostupných informací.

Právo na výmaz (článek 17 GDPR): Máte právo nás požádat, abychom vymazali vaše údaje, neexistují-li zákonné požadavky pro jejich další uchovávání. Tento případ ve smyslu čl. 17 nařízení GDPR může nastat, pokud:

 •  osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně

a za předpokladu, že zpracování není nezbytné

 • pro splnění právní povinnosti, na jejímž základě musíme vaše údaje zpracovávat;
 • zejména s ohledem na zákonné lhůty pro uchovávání;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR): Máte právo na omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů – v takovém případě může být zpracování omezeno na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesli jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad těmi vašimi.

Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR): Máte právo nás požádat o předání osobních údajů – je-li to technicky proveditelné – jiné odpovědné osobě. Toto právo můžete nicméně uplatňovat pouze v případě, že je zpracování údajů prováděno na základě vašeho souhlasu nebo je nezbytné k plnění smlouvy. Kromě možnosti požádat o kopii svých údajů máte také právo nás požádat, abychom údaje předali přímo jiné, vámi určené odpovědné straně.

Právo vznést námitku (článek 21 GDPR): Máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud je zpracování údajů prováděno na základě vašeho souhlasu nebo oprávněných zájmů nás či třetí strany. V takovém případě přestaneme zpracovávat vaše údaje. Výše uvedené se nepoužije, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo tyto údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

LHŮTY PRO UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ.

Vynasnažíme se veškeré žádosti vyřídit do 30 dní. Tato lhůta může být nicméně prodloužena z důvodů týkajících se konkrétního práva nebo z důvodu složitosti žádosti.

OMEZENÍ PODÁVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S PRÁVY SUBJEKTU ÚDAJŮ.

V určitých situacích vám nemusíme poskytnout veškeré informace týkající se vašich údajů, a to z důvodu dodržování našich právních povinností. V případě, že nebudeme moci vyhovět vaší žádosti o informace, vás o této skutečnosti zpravíme.

PODÁNÍ STÍŽNOSTI DOZOROVÉMU ÚŘADU.

Společnost BMW AG nebere vaše práva a připomínky na lehkou váhu. Pokud přesto dospějete k názoru, že jsme vaší stížnosti nebo připomínce nevyhověli odpovídajícím způsobem, máte právo na podání stížnosti u místního dozorového úřadu na ochranu osobních údajů.

Page Overview: data-protection